Hoofdvisie en deelvisies

Vrije Evangelische Gemeente ‘De Ark’ wil Jezus in alles volgen. Jezus is het hoofd van onze gemeente, wij zijn het lichaam en daarin willen we één zijn met elkaar en één zijn met Jezus (Efeze 4:15 en Johannes 17:21-23). De hoofdvisie van onze gemeente is daarom: ‘Eén in Jezus’.

Op basis van deze hoofdvisie zijn vijf deelvisies gedefinieerd. Deze zijn gebaseerd op de circa 240 opdrachten die in het Nieuwe Testament zijn opgetekend. Ze zijn te groeperen tot vijf hoofdopdrachten aan de gemeente van Jezus Christus. De volgorde is niet willekeurig gekozen, maar laat in elke stap groei zien:

 • Zaaien – opbouwen van een verticale relatie met God de Vader en God liefhebben, die je geestelijk toerust;
 • Groeien – lezen in het Woord van God, afsterven aan de oude mens en gaan handelen als Jezus;
 • Onderwerpen – inzet van talenten en gaven tot opbouw van Gods Koninkrijk;
 • Delen – ‘elkaar’ staat centraal; je naaste liefhebben als jezelf, de ander uitnemender achten dan jezelf;
 • Vermenigvuldigen – groei van Gods gemeente, verkondigen van Gods Woord buiten de gemeente.

Missie

Uitgaande van de visie, stelt de gemeente zich tot doel om:

 • gemeente te zijn in Bijbelse zin;
 • te getuigen van Jezus Christus, van de grote daden van God en van het komende Godsrijk;
 • de ongelovige op te roepen tot bekering;
 • elkaar op te bouwen in het geloof door de gemeenschap met Jezus Christus;
 • door de liefde van Jezus Christus dienstbaar te zijn aan allen.

Dit vertaalt zich in de volgende activiteiten:

 • het houden van erediensten en samenkomsten;
 • het verlenen van diaconale en pastorale zorg;
 • het organiseren en ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten;
 • het uitvoeren van de sacramenten van Heilig Avondmaal en Doop;
 • andere dienstbare activiteiten die samenbindend zijn ten aanzien van de gemeente.