In de visie komt het ideaalbeeld tot uitdrukking; waar wil ‘De Ark’ naartoe groeien? Bij de ‘De Ark’ willen wij Jezus  in alles volgen als gemeente. Jezus is het hoofd van onze gemeente, het lichaam. Het lichaam zijn wij en daarin willen we één zijn met elkaar en één zijn met Jezus.

Eén in JEZUS! (Efeze 4:15)

De visie bestaat uit:

- een hoofdvisie

 • Eén in JEZUS

- een vijftal deelvisies

 1. Aanbidding
 2. Geloofsgroei
 3. Dienstbaarheid
 4. Gemeenschap
 5. Evangelisatie & Zending

‘Eén in Jezus’  (Joh. 17:21-23) geeft kernachtig aan dat de gemeente zich ten doel stelt:

 • te getuigen van Jezus Christus en de grote daden van God;
 • in alles op Hem te willen lijken;
 • de oude mens af te leggen;
 • ongelovigen op te roepen tot bekering;
 • in de gemeente met elkaar samen te smelten (als het ware tot één lichaam); en dienstbaar te zijn aan allen, door de liefde van Jezus Christus.

Kortom; één in Jezus!

De deelvisies zijn gebaseerd op de ca. 240 opdrachten die in het Nieuw Testament zijn te hergroeperen tot vijf hoofdopdrachten aan de gemeente van Jezus Christus. De volgorde één tot en met vijf is zeker niet willekeurig. De opbouw is zeer zorgvuldig gekozen en loopt parallel met:

 1. Zaaien  -  Verticale relatie met God de Vader, God liefhebben die je geestelijk toerust
 2. Groeien  -  Lezen in het Woord van God, afsterven aan de oude mens en handelen als Jezus
 3. Onderwerping  -  Inzet van talenten en gaven tot opbouw van Gods Koninkrijk
 4. Delen  -  ‘elkaar’ staat centraal; je naaste liefhebben als jezelf, de ander uitnemender achten dan jezelf
 5. Vermenigvuldigen  -  Groei van Gods gemeente, verkondigen Gods woord buiten de gemeente