Hoogtepunt van het gemeentewerk is de samenkomst op zondag. Als totaal verschillende mensen uit de wijde omtrek komen we samen om te leren uit de Bijbel. Kruis en opstanding van de Here Jezus Christus zijn de grondslagen van ons bestaan. Hij is de inhoud van onze lofprijzing. Hij brengt ons samen en Hij houdt ons samen.

Tijdens de samenkomst zingen we samen liederen om God te prijzen, bidden we, lezen we uit de Bijbel en luisteren we naar de voorganger die ons vertelt wat God op zijn hart heeft gelegd. Na de dienst drinken we samen een kopje koffie of thee en is er tijd om met elkaar te praten. Maar ook om samen met een Oudsten of Diakenen te bidden.