Gegevensverantwoordelijke

Vrije Evangelische Gemeente De Ark Geldermalsen En Omstreken (hierna genoemd: VEG De Ark) is een kerkelijke organisatie, gevestigd in Geldermalsen. Binnen de kerk wordt gewerkt met persoons­gegevens van kerkleden, bezoekers, medewerkers en (keten)partners. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verzameld bij de kerkleden en -bezoekers voor het goed uitvoeren van de taken die wij als kerk op ons nemen: het bouwen en onderhouden van een gemeenschap die Gods Koninkrijk wil verkondingen en daarbij ook naar elkaar omziet en meeleeft.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoons­gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij je gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze verstrekt zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw rechten respecteren om (op aanvraag) je persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onder­staande contactgegevens:

Vrije Evangelische Gemeente De Ark
Postbus 136, 4190 CC Geldermalsen
secr@veg-geldermalsen.nl

Privacy Coördinator

VEG De Ark is op basis van de wet- en regelgeving niet verplicht een Functionaris Gegevens­bescherming (FG) aan te stellen. Omdat wij wel belang hechten aan het goed omgaan met privacy en persoonsgegevens hebben wij wel een Privacy Coördinator aangesteld. De taken van de Privacy Coördinator zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren binnen de kerk. Ook houdt de Privacy Coördinator de relevante ontwikkelingen op gebied van privacy bij. De verschillende onderdelen binnen de kerk hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens. De Privacy Coördinator heeft een onafhankelijke rol ten aanzien van het bestuur van de kerk.

De Privacy Coördinator is via post of per e-mail als volgt bereiken:

Vrije Evangelische Gemeente De Ark
T.a.v. Privacy Coördinator
Postbus 136, 4190 CC Geldermalsen
privacy@veg-geldermalsen.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het deelnemen aan onze activiteiten, het inschrijven en meeleven in onze gemeente en het bezoeken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke activiteiten of inschrijving van toepassing is en van welke functionaliteiten je op onze website gebruik maakt. Zo verwerken wij jouw naam en e-mailadres al als je ons contactformulier invult op de website, maar wordt je geboortedatum pas opgevraagd en verwerkt als je daadwerkelijk lid wordt van onze gemeente.

Afhankelijk van welke activiteiten of inschrijving van toepassing is en van welke functionaliteiten je op onze website gebruik maakt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • straat / postcode / woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • bankrekeninggegevens
 • informatie die je zelf invult in een open invoerveld, zoals een forumpost of een bericht in het contact­formulier
 • inloggegevens
 • doop- en/of opdraagdatum
 • huwelijksdatum
 • lidmaatschap
 • technische gegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegen­woordiger.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke activiteiten, inschrijvingen of web-functionaliteiten je gebruikt) om:

 • jou te kunnen informeren over de dingen die in onze gemeente van belang zijn, op gebied van lidmaatschap, gemeente-­activiteiten en medeleven. Bijvoorbeeld: uitnodigingen versturen voor gemeentevergaderingen, webmaster-berichten versturen, wijk-oudste bezoek, roosters opstellen, aandacht kunnen besteden aan jubilea of zieken in de gemeente, het benaderen van doelgroepen voor (leeftijdgebonden) activiteiten, het registreren van deelnemers aan een cursus, etc.
 • met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. Ook webmaster e-mailberichten behoren hiertoe.
 • jou de mogelijkheid te geven gebruik te maken van alle functionaliteiten op de website(s).
 • je inschrijving voor lidmaatschap of overige diensten te verwerken.
 • je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen, via e-mail, post of telefonisch.
 • onze website(s) te beveiligen en te verbeteren.

Wanneer je ons toestemming hebt gegeven voor bepaald omgeschreven gebruik van jouw gegevens, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Denk hierbij aan het (niet meer) opnemen van je contact­gegevens in het adresboek.

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen worden (delen van) de door jou verstrekte gegevens (indirect) gebruikt doordat wij diensten uitbesteden aan derde partijen. Dat uitbesteden gebeurt uiteraard alleen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Denk hierbij aan de drukkerij voor het drukken van het kerkblad of aan de hostingpartij voor de kerkwebsite(s). Daarnaast maken wij in voorkomende gevallen gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen op (project)website(s).

Wanneer wij jouw gegevens (indirect) aan een derde verstrekken, maken wij afspraken met deze partij(en) dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en wordt geheimhouding betracht. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Naast bovenstaand genoemde verstrekkingen zullen wij jouw gegevens niet aan andere partijen ver­strekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU.

Profilering

Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken. Het doel van profilering is om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Vrije Evangelische Gemeente De Ark maakt geen gebruik van profilering.

Cookies en tracking op de website

Op onze hoofdwebsite (www.veg-geldermalsen.nl) gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door je browser op het apparaat wordt geplaatst waar je onze website mee bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website worden teruggestuurd, wanneer je onze website opnieuw bezoekt. Meer weten over cookies? Bekijk dan de website van ConsuWijzer.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat je de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van je inloggegevens, zodat je niet elke keer in hoeft te loggen. Ook bijv. het sluiten van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.

Analytische cookies
Bij elk bezoek aan onze site, wordt automatisch je (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website of e-mail van herkomst. Deze gegevens bewaren en gebruiken wij om de navigatie en bezochte pagina’s op onze site te analyseren. Daarnaast kunnen deze gegevens door ons worden gebruikt in het kader van fraude­preventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen.

Toestemming
Functionele cookies mogen op je apparaat worden opgeslagen als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Met functionele cookies worden geen persoonsgegevens verzameld en daarom is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct toegepast als je de website bezoekt.

Bij analytische cookies is in sommige gevallen wel toestemming nodig en in sommige gevallen niet. Dit hangt namelijk af van de gebruikte instellingen van de cookies. Voor deze cookies hebben we over het algemeen eerst je toestemming nodig voordat deze geplaatst mogen worden. Deze cookies worden dus pas ingeladen op het moment dat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het gebruik ervan. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is voor de periode dat je bij de kerk betrokken bent. Concreet betekent dit:

 • Bij beëindigen van het lidmaatschap van onze gemeente zullen persoonsgegevens vier jaar bewaard blijven, dit om eventueel aan een attestatieverzoek te kunnen voldoen.
 • Bij overlijden worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard. Mocht je hiervan af willen wijken, dan kun je (of kunnen de nabestaanden) dit aangeven bij de secretaris.
 • De persoonsgegevens van vrienden en bezoekers (dus niet van leden) van onze gemeente zullen bij overlijden van de betrokkenen uit onze opslag voor persoonsgegevens worden gehaald.
 • Ook als een vriend of bezoeker van de gemeente aangeeft verwijderd te willen worden uit onze administratie, dan zullen de gegevens verwijderd worden uit onze administratie.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht; denk hierbij o.a. aan financiële gegevens, die zeven jaar bewaard moeten worden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/url’s vanaf onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de betreffende website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je hebt de volgende privacy-rechten:

 • Recht op inzage; je kunt altijd opvragen welke gegevens de gemeente van jou heeft opgeslagen en verwerkt.
 • Recht op correctie; wanneer jouw gegevens niet juist of onvolledig zijn, kun je de gegevens laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering; je kunt altijd verzoeken dat je gegevens niet bewaard zullen worden. Hierbij gelden wel (wettelijke) beperkingen. Financiële gegevens moeten bijvoorbeeld zeven jaar bewaard blijven vanwege fiscale wetgeving.
 • Recht op beperking van verwerking; in bepaalde gevallen kun je besluiten dat bepaalde gegevens niet voor specifieke doeleinden gebruikt mogen worden. Denk aan het niet willen ontvangen van webmasterberichten. Dit kun je altijd doorgeven, of later weer veranderen.
 • Recht op gegevensoverdracht; wanneer je de gemeente verlaat, kun je jouw persoonsgegevens meenemen om deze ergens anders te laten gebruiken. Denk hierbij aan attestatie bij vertrek naar een andere gemeente.

Wil je gebruik maken van deze rechten? Neem dan contact op met het secretariaat van de kerk via de volgende contactgegevens:

Vrije Evangelische Gemeente De Ark
Postbus 136, 4190 CC Geldermalsen
secr@veg-geldermalsen.nl
www.veg-geldermalsen.nl

Het is belangrijk dat je je desgevraagd zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoons­gegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacy­wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoons­gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 augustus 2022. Reden voor wijziging: nieuwe website en tekstuele verbeteringen/verduidelijking.